Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voortgezet

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’ op 10 oktober 2019 besloten 34 partners uit bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Daarin zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s zijn water, deltanatuur/landschap en erfgoed. Subthema’s zijn landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De ondertekening, die symbolisch gebeurde in de vorm van het leggen van een puzzel, vond plaats op de Dag van de Duurzaamheid en in het Waterpoort ‘Jaar van het Klimaat’. Restaurant Instock verzorgde de lunch en borrelhapjes. Instock zet voedselverspilling letterlijk én figuurlijk op de kaart door gebruik te maken van onverkochte producten van plaatselijke supermarkten en producenten. Tijdens de bijeenkomst werd een film getoond over de werkwijze en de resultaten van het gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort. Een film met verhalen van mensen uit Waterpoort, over hun dromen en hun passies en hoe ze die met hulp van Waterpoort tot werkelijkheid hebben gemaakt. Joost Schrijnen, voormalig programmadirecteur voor de Zuidwestelijke Delta, hield een lezing over de toekomstige uitdagingen van de Waterpoort regio binnen de Zuidwestelijke Delta. Arno Pouls, General-Manager Cosun Research & Development hield een presentatie over Cosun Innovation Center, waar de ondertekening plaats vond. Aansluitend kregen de aanwezigen een  rondleiding. Aan het eind van de bijeenkomst werd het nieuwe thema van Waterpoort voor 2020 bekend gemaakt. Volgend jaar is het Jaar van het Streekproduct.

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen. De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen. Maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. In Waterpoort wordt daarom al een aantal jaren gewerkt aan een overdraagbare werkwijze. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar, de ondernemer, de leraar en de belangenbehartiger gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken.

Waterpoort heeft een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan ieder voor zich.

De toeristisch-recreatieve focus van de afgelopen jaren is van absolute waarde geweest voor de opbouw van het netwerk, de identiteit en de trots op het gebied en het bouwen van een stevig netwerk. Nu is de tijd aangebroken om de kracht van Waterpoort ook te benutten voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De grote uitdaging daarbij is de vermaatschappelijking van deze thema’s. Met andere woorden: het creëren van constructieve verhoudingen tussen inwoners, marktpartijen en overheid waarmee medeverantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap ontstaat voor het gebied. Want met een lokale gebiedsidentiteit kunnen belangen makkelijker worden verbonden.

Meer informatie op www.waterpoortwerkt.nl