IBP-Vitaal Platteland biedt kansen voor de Zuidwestelijke delta

Het IBP-Vitaal Platteland: wat is dat?

In juli 2018 hebben het Rijk (minister LNV), het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG afspraken gemaakt om opgaven in het landelijk gebied gezamenlijk op te pakken: het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP). De Zuidwestelijke Delta (ZWDelta) is één van de 15 gebieden die in dit in het IBP-Vitaal Platteland zijn benoemd. Met daaraan gekoppeld de vraag aan de 15 gebieden om deze interbestuurlijke opgave nader uit te werken. Het Rijk heeft daarvoor €40 miljoen in het vooruitzicht gesteld én de inzet van een aantal andere instrumenten, zoals kennis/onderzoek, wetgeving/experimenteerruimte en samenwerking.

Van werkateliers tot gebiedsplan

Op initiatief van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, en met hulp van het  ministerie van LNV, zijn in de periode december 2018 – februari 2019 enkele werksessies georganiseerd, om de opgaven voor de Zuidwestelijke delta samen te verkennen en te inventariseren wat er speelt en kansrijk is om verder op te pakken. Zo’n 20 organisaties uit het gebied van de ZWDelta hebben daaraan deelgenomen (diverse gemeenten, waterschappen, natuur/landschap- organisaties, onderwijs, bedrijfsleven). Met alle input is een 1e concept gebiedsplan opgesteld, dat op 1 april jl bij het Rijk is ingediend. Dit is vervolgens verder aangevuld tot een tweede concept-gebiedsplan dat begin juni is ingediend. Dit is gecoördineerd door een klein kernteam, bestaande uit Patrick Broekhuis (Zld), Sander vd Meulen/Feiko van Dok (ZH), Han Clement (NBr) en Marijke Andela (LNV).

Inhoud van het gebiedsplan ZWDelta

Het gebiedsplan schets de unieke kwaliteiten van de ZW-Delta op het vlak van landbouw en visserij, cultuurhistorie, water, natuur en recreatie, in combinatie met enkele majeure opgaven en kansen die op het gebied afkomen. De centrale ambitie is om te komen tot interbestuurlijke én grensontkennende samenwerking in dit gebied. Om daarmee als gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit gebied nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Binnen de reikwijdte van het IBP-Vitaal Platteland richt het plan zich op 2 deelambities:
De Zuidwestelijke Delta als internationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector en voedselketen.

De Zuidwestelijke Delta als uniek natuur- en recreatiegebied

In een dynamische agenda zijn voor deze 2 ambities veel kansrijke projecten verzameld en is een viertal broedplaatsen voor deze deelambities geïdentificeerd:

  • Groene cirkels
  • Zoetwater
  • Bio-diverse kringloop landbouw
  • Genieten en beleven van de Delta

Broedplaatsen die bestaan uit projecten en initiatieven, waar veel energie zit, die heel actueel zijn en die door samenwerken, input van kennis en onderzoek, experimenteerruimte of geld de innovatiekracht in de Delta kunnen versterken. De totale investering voor deze 4 broedplaatsen wordt geraamd op ca. €9,8 miljoen. Hiervan wordt €4,6 miljoen als bijdrage aan het Rijk gevraagd.

Verder na besluit van de minister

Het is de verwachting dat de minister in september 2020 een besluit neemt over alle 15 ingediende plannen. Daaruit zal ook blijken of en hoeveel middelen men voor de ZWDelta wil reserveren en op welke wijze het rijk wil (gaan) samenwerken op de onderdelen van het plan. Dan wordt ook gestart met de verdere uitwerking van de broedplaatsen door de 4 overheden (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) én de gebiedspartijen om zo tot nadere afspraken en concrete resultaten en projecten te komen.

Betekenis IBP-ZWDelta voor NLDelta

Het gebied van NLDelta vormt geografisch gezien een deel van de totale ZW-Delta. Een belangrijk deel van de ambitie van NLDelta sluit aan op de reikwijdte en ambities van het IBP-Vitaal Platteland. Sowieso op de deelambitie uniek natuur- en recreatiegebied, maar (op termijn) zeker ook op de ambitie voor circulaire landbouw. En ook op een minder prominent genoemde, maar wel onderliggende ambitie van trots, zichtbaarheid, identiteit. Die ambities zijn met name geland in de broedplaats ‘Genieten en beleven van de Delta’. Daarin wordt aangegeven wat er allemaal loopt en wat we willen bereiken. Concreet zijn het Deltajaar 2021, de status NP Nieuwe Stijl (in 2021) en vergroten van beleefbaarheid door nieuwe (vaar)verbindingen op openstelling nieuwe natuur (vogelkijkhut e.d.) genoemd. Naast een financiële bijdrage vanuit het Rijk voor deze zaken wordt ook betrokkenheid/samenwerking van het Rijk bij NLDelta en NP Nieuwe Stijl gevraagd.

Meer weten?

Het gebiedsplan IBP-VP Zuidwestelijke Delta is hier te downloaden.