NLDelta door de ogen van… Björn Schutz

Björn Schutz is directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Een belangenbehartigersorganisatie van 210 hengelsportverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Ongeveer 175.000 sportvissers zijn bij deze hengelsportverengingen aangesloten. Via koepelorganisatie Sportvisserij Nederland is Sportvisserij Zuidwest Nederland gelieerd aan het NOC*NSF. Sportvisserij Zuidwest Nederland en sportvissers zijn zeer actief in het gebied waar toekomstig Nationaal Park NLDelta deel van uitmaakt. Wat is Björn’s beeld van de samenwerking tussen NLDelta en de sportvisserij?

Als directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland behartigt u de belangen van de sportvisserij en de hengelsportverenigingen. Waar zit de verbinding met NLDelta?

De verbinding zit enerzijds in wat we doen, lekker buiten zijn als we vissen en wat we er voor organiseren. Genieten van de omgeving en de natuur. Naast het gereed maken van de hengel, het aanbrengen van het aas en het vissen, doe je dat vooral in een vrije, mooie natuurlijke omgeving. Tijdens het vissen om je heen kijkend en genieten van een ijsvogeltje of eend met pulletjes. En anderzijds ook in het beroepsmatig faciliteren van deze tak van sport en recreatie.
De wateren in en rond de Biesbosch zijn zeer in trek bij sportvissers uit heel Europa en zelfs uit Rusland. Sportvissen is een hele populaire manier van sport en natuurrecreatie. Vissen kun je zowel geestelijk alsook fysiek heel inspannend doen, maar is tegelijkertijd een ideale manier ‘om de kop vrij te maken’ en te ontstressen van allerlei bezigheden en werk. Sportvissers zijn net als vele andere recreanten natuurliefhebbers. We dragen ook graag bij aan de natuur. Voorbeelden daarvan zijn onze inzet in Visstandbeheercommissies van het Rijk en Waterschappen, waarin allerlei aan water- en visstandbeheer gerelateerde zaken passeren. Anderzijds doen we mee aan visstandbemonsteringen (bijvoorbeeld vrij recent met beroepsvissers en instanties op het Volkerak Zoommeer en het Benedenrivierengebied dat grotendeels samenvalt met het NLDelta gebied). We zijn actief met kennisoverdracht over de onderwaterwereld op scholen en in ander verband, doen aan natuurontwikkeling, zoals bijvoorbeeld met onze actieve deelname aan het Droomfondsproject Haringvliet en ook ‘de Tussentijd’ op het Volkerak Zoommeer. En we zorgen voor controle en handhaving door onze BOA’s . Dit zijn overigens geen nieuwe zaken. Dit doet de sportvisserij al sinds jaar en dag in het gebied. Het lijkt ons prima om met deze activiteiten de verbinding te zoeken met het nieuwe aanstaande Nationaal Park NLDelta, zoals we dat elders ook al doen, bijvoorbeeld in en met het Nationaal Park Oosterschelde.

NLDelta heeft als doel om in 2021 Nationaal Park te worden. Welke mogelijkheden biedt dit volgens u voor de sportvisserij? En welke kansen levert de sportvisserij voor Nationaal Park NLDelta?

Met een Nationaal Park komt er een meer gestructureerd kader om natuur te beleven, activiteiten te organiseren en daartoe samen afspraken en beleid te maken. Dat leidt tot meer draagvlak en een beter ‘product’. Zoals aangegeven, doen we al heel veel in het gebied, maar met een meer gestructureerde organisatie kunnen we met andere stakeholders, zoals bijvoorbeeld gemeenten, natuurorganisaties, de horeca en de recreatiesector door middel van netwerkparticipatie meer gezamenlijk, vanuit een platform of ‘merk’ in het gebied samenwerken. We kunnen samen naar buiten toe aan marketing doen, om hetgeen ons verbindt gezamenlijk uit te dragen en te organiseren. We willen mensen in de regio, maar ook nationaal en internationaal aantrekken om in dit mooie gebied te recreëren en te verblijven. De reden dat bijvoorbeeld de sportvissers vanuit heel Europa naar dit gebied komen is, omdat de baarzen, de snoekbaarzen, de snoeken maar ook de brasems, die men in deze wateren kan vangen, veel groter zijn dan elders. Dat brengen we al sinds jaar en dag onder de aandacht in sportvisserijmedia- en wervingsconcepten zoals ‘Fishing in Holland’, maar het is beter om dat gezamenlijk, bijvoorbeeld onder een label van NLDelta, uit te dragen. De Biesbosch en omstreken is immers meer dan sportvissen. Door alle natuurbelevings- en recreatiemogelijkheden gezamenlijk uit te dragen onder NLDelta trek je nieuw publiek. De niche-recreant komt toch wel. Door een veelzijdig pallet aan te bieden, komen er meer mensen of gezinnen, die de ene dag bijvoorbeeld naar de Efteling gaan, de volgende dag gaan fietsen en ook eens met een visgids meegaan of een cultuur-historische stad bezoeken.

In NLDelta is samenwerking tussen overheden, natuurorganisaties, verenigingen en ondernemers belangrijk voor het creëren van mogelijkheden voor recreatie en beleving. Wat zijn volgens u doorslaggevende punten voor het succes van die samenwerking?

Doorslaggevend zal zijn om locaties en gebruiksmogelijkheden goed met elkaar af te stemmen. Elkaar niet in de weg te zitten door exclusiviteit te claimen maar door andere partijen met hun verantwoordelijkheden en de recreatieve gebruikers ook hun rol en activiteit te gunnen. Afstemming leidt immers tot draagvlak. Niet wijzen naar wat een ander in jouw ogen niet goed doet, maar samen zoeken naar balans vanuit het perspectief dat ‘de ander er ook mag zijn’ zodat iedereen tevreden kan zijn. Communiceer niet over elkaar via de krant, maar door het overleg te zoeken. In een netwerkorganisatie is dat prima te doen. Gedrag proberen we – ook in de sportvisserij overigens – vaak te beïnvloeden door allerlei regels te stellen. Bijvoorbeeld door gedragscodes en vergunningen. Daar ontkomen we ook niet helemaal aan. Echter, mensen conformeren zicht eerder aan wensen als hen juist ruimte wordt gelaten, maar dan in specifieke gebieden waar dat kan. Denken vanuit gastheerschap en zoeken naar een balans tussen natuurbescherming/-beheer en recreatie. Als we aan de voorkant mensen wijzen waar hun activiteit wél kan, voelen ze zich eerder gefaciliteerd dan door te benadrukken waar hun gewenste activiteit allemaal niet mag. Voor de gasten in het gebied die die balans niet zien en verstoren is er dan altijd nog het controle- en handhavingskader van de BOA’s, waaronder die van de sportvisserij.

Hoe zorgen we ervoor dat de sportvissers Nationaal Park NLDelta leren kennen en omarmen?

Door samen in (digitale) sportvisserijmedia uit te leggen wat de meerwaarde is van het Nationaal Park, het partnerschap en wat we doen om sportvissers te faciliteren. Maak hen mede verantwoordelijk voor wat er allemaal te zien en te doen is. Geef hen ruimte maar vraag er ook iets voor terug, zoals bijvoorbeeld gewenst gedrag of van het georganiseerde verband Sportvisserij Zuidwest Nederland om deel te nemen in overlegorganen en/of commissies voor beleidsvorming, afstemming van zonering, informatie en educatie, controle en handhaving. We zijn daartoe uitstekend uitgerust met een substantiële en veelzijdige werk- (12 mensen) en vrijwilligersorganisatie (+/-100 mensen) die daaraan kunnen bijdragen, samen met ons bestuur. Laten we samen aanpakken …