Oases voor weidevogels in het Oudeland van Strijen

In de Hoeksche waard, centraal in het NL Delta gebied ligt het Oudeland van Strijen. Dit gebied kenmerkt zich als kruidenrijk grasland in een intensief agrarisch landschap. Al vele jaren heeft het gebied een reservaatfunctie voor de vele ganzen en smienten. Die vogels gebruiken de graslanden om te eten en slapen en drinken op de zuidelijk gelegen deltawateren van het Hollands Diep en Haringvliet. Daarnaast is het Oudeland een zeer belangrijk gebied voor weidevogels. Deze groep vogels staat de laatste jaren onder druk. Soorten als de grutto en de watersnip worden met uitsterven bedreigd. In het Oudeland wordt daarom gewerkt aan optimaal weidevogelherstel om deze soorten te redden.

Het NLDelta project Weidevogeloases Strijen focust zich op meer voedselmogelijkheden voor weidevogels zoals de grutto, tureluur en de kievit. Door percelen in het Oudeland te vernatten met water in het vroege voorjaar, zal er mogelijk kolonisatie optreden van diverse grondbroedende weidevogels. Dit levert een grotere overlevingskans op voor de jongen in het voorjaar.
Door deze vernatting is er meer te zien voor recreanten die het Oudeland willen beleven. Er is een wandelpad hersteld langs de Keen en er wordt een uitkijkscherm en heuveltje gecreëerd wat uitkijkt over de plas-dras. In het voorjaar levert dat hopelijk een heel scala voedselzoekende en broedende weidevogels op. Om verstoring te voorkomen wordt aan 2 kanten van het scherm een wilgenwand gecreëerd. Bij deze weidevogeloase worden 2 informatiepanelen geplaatst.

Naast inrichtingsmaatregelen en toegevoegde informatie is er ook gewerkt aan een weidevogelvlog . Samen met een natuurfilmer is boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer op pad geweest met gebiedsbetrokken weidevogelbeschermers om te duiden wat vogels als de grutto en de tureluur nodig hebben om te herstellen als populatie.

Het project zal eind 2018 gereed zijn.

Voor meer informatie over de weidevogeloases Strijen, info@nldelta.nl