Verbindingen over water

Doel van dit project is voorwaarden scheppen voor het creëren van goede, structurele vaarverbindingen in NLDelta. Om dit te bereiken wordt in 2018 een ‘Masterplan veerverbindingen’ opgesteld, met haalbare en concrete projecten en termijnen. Het Masterplan moet bestaande en gewenste vaarverbindingen in kaart brengen en per project inzichtelijk maken welke coalities en financiering nodig zijn.

Aan Aqualiner BV is opdracht gegeven om dit Masterplan te maken. Met medewerking van studenten van Hogeschool Windesheim hebben zij een schriftelijke vragenlijst voor stakeholders opgesteld. Daarnaast zijn een aantal keyspelers is geïnterviewd. Vervolgens organiseerde Aqualiner vier werksessies voor stakeholders om de opgehaalde input aan te scherpen tot een concept voor het masterplan. Stakeholders zijn onder meer gemeenten en exploitanten van veerverbindingen en van recreatieve bestemmingen.

Op 7 september 2018 is dit concept masterplan in Hotel New York in Rotterdam gepresenteerd aan de stakeholders. Aan de hand daarvan werd gediscussieerd over aanscherpingen, conclusies en aanbevelingen voor het verder uitwerken van het plan. Momenteel worden de resultaten van deze sessie door Aqualiner verwerkt in het Masterplan. In november 2018 zal het plan klaar zijn.

Meer informatie via info@nldelta.nl