Samenwerking

De essentie van NLDelta is om met elkaar de schouders te zetten onder de strategische gebiedsontwikkeling. Dat betekent samenwerking! Tussen publieke en private gebiedspartijen, en in een dynamisch en grensoverschrijdend netwerk. Door regionale projecten, programma’s en initiatieven te verbinden komen we met elkaar tot robuuste deltanatuur, goede recreatieve voorzieningen, efficiënte vervoersverbindingen, verbetering van leefomgeving, stimulering van toerisme en economische kansen.


Bron: Stockholm Resilience Centre

Programmabureau

Het programmabureau vormt de centrale schakel in het NLDelta netwerk. Het is de taak van het programmabureau om kansen te herkennen en partijen te verbinden met als doel het waarmaken van de zes ambities. Het gaat dan om het delen van kennis, het in beeld brengen van relevante thema’s, het verbinden van gebiedspartijen en het verbreden van draagvlak en eigenaarschap. Ook succesvolle lokale ontwikkelingen en initiatieven naar het netwerk brengen hoort daarbij.

Ook zorgt het bureau voor vertegenwoordiging in landelijke netwerken zoals die van het Nationale Parkenbureau. Het programmabureau voert met name regie op het programma, maar voert zelf ook projecten uit. De transitie naar een Nationaal Park is één van de speerpunten. Ook communicatie is een vaste  taak binnen het programmabureau.

De focus ligt de komende periode op het verder uitwerken van de samenwerking met de gebiedsnetwerken. Samen met vertegenwoordigers van de gebiedsnetwerken werkt het programmabureau aan een plan om de realisatie van de ambities programmatisch aan te pakken. Met de wording van Nationaal Park NLDelta als concreet doel in 2021.

Vertegenwoordigers van de partners die hiertoe een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten zitten in het programmabureau.

NLDelta netwerk

Door bestaande en nieuwe projecten en programma’s te verbinden benutten we het netwerk voor ontwikkeling van het gebied. Door samen te werken ontstaan efficiency voordelen en worden resultaten sneller bereikt. Krachtenbundeling zorgt voor schaalvergroting en ruimte in exploitaties en daarmee voor meer investeringen in natuur, beleving en voorzieningen.

NLDeltafel

De NLDeltafel houdt regie op de uitvoer van het programma en bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de streeknetwerken, terreinbeheerders, provincies en NGO’s die zich verbonden hebben aan NLDelta en gecommitteerd aan de ambities en het programma.

Onafhankelijk voorzitter van de NLDeltafel is Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland en President van de Europarc federation.
De leden van de NLDeltafel worden ondersteund door regionale en ambtelijke vertegenwoordigers in hun netwerk en het NLDelta programmabureau.

In NLDelta wordt samengewerkt met een netwerk aan betrokken partijen.
Klik hier voor een overzicht.

Meedoen met NLDelta?

Heeft u projecten, programma’s of initiatieven die aansluiten bij de ambities van NLDelta? En wilt u weten hoe die kunnen bijdragen aan NLDelta?

Neem contact op met het programmateam
Stella van Uffelen – programmamanager 
Tel: 06 – 46101105
Mail: info@nldelta.nl