Samenwerking

Het ontwikkelen van NLDelta is een ambitieus programma. Hierin wordt de ontwikkeling van natuur, economie en leefbaarheid in het dynamische gebied van Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam als één opgaaf gezien. Dit maakt samen met het hoge ambitieniveau NLDelta een nationaal park nieuwe stijl. De essentie van het programma is om met elkaar de schouders te zetten onder de uitvoer van projecten die leiden tot één toonaangevend Nationaal Park NLDelta.

Deze integrale aanpak lukt alleen als we samenwerken in een netwerkorganisatie. Dit noemen we het NLDelta netwerk. In het netwerk kent iedereen de verschillende opgaaf en rollen die nodig zijn om NLDelta te ontwikkelen. Door gaandeweg projecten op te pakken, nieuwe coalities te smeden en bestaande initiatieven te verbinden ontstaat een dynamisch netwerk: het NLDelta netwerk, dat groeit en zich ontwikkelt en zorgt voor de verbinding met het gebied waar het voor staat. Want niet elk project hoeft integraal te zijn of voor heel NLDelta van betekenis te zijn. Wat wel altijd van belang is dat we werken aan de ambities en het verbeteren van de kwaliteit in het gebied.


Bron: Stockholm Resilience Centre

Programmateam

Het programmateam heeft een centrale coördinatiefunctie in het netwerk en bestaat uit medewerkers van Nationaal Park De Biesbosch, Droomfondsproject Haringvliet, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, Provincie Brabant en Provincie Zuid Holland.

Het programmateam initieert en versnelt. Door inbreng van kennis, projecten en financiële expertise worden bestaande en nieuwe projecten in het gezamenlijk belang van NLDelta gepositioneerd en verbonden aan gebiedsoverstijgende integrale ambities.

Het programmateam kent verschillende werkgroepen:

  1. Strategie, beleid en netwerk NLDelta
  2. Marketing en communicatie
  3. Projecten en programma’s: de ambities worden door netwerkpartners gerealiseerd met eigen programma’s en projecten.

Het programmateam wordt ondersteund met programmamanagement, bemensing, financieel control en advies. Een overkoepelende regietafel, de NLDeltafel, bewaakt de doelstellingen van het NLDelta programma.

Het NLDelta programma is geen uitvoeringsprogramma. In de initiatiefase kan het programmateam wel betrokken zijn maar uiteindelijk worden kansrijke projecten en programma’s in het netwerk uitgevoerd. Het programmateam heeft wel de taak om te verbinden door inzicht te geven in de ambities en de vertaling ervan naar regionale plannen. Ook is het een taak om de gebiedsopgaaf te borgen in regionaal en landelijk beleid.

 

 

NLDelta netwerk

Door organisaties samen te brengen en projecten en programma’s aan elkaar te verbinden wordt het netwerk optimaal benut. Door samenwerking ontstaan efficiency voordelen en worden resultaten sneller bereikt. Krachtenbundeling zorgt voor schaalvergroting: binnen lopende en nieuwe projecten en exploitaties ontstaat ruimte voor meer investeringen in natuur, beleving en voorzieningen.

Ruim 50 regionale organisaties hebben hun steun uitgesproken aan de ambities van NLDelta. Het Ambitieboek (is link naar PDF) vormt de basis van een krachtig groeimodel waarin overheids- en particuliere organisaties samen verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van de ambities met als doel Nationaal Park NLDelta. De komende jaren werkt het netwerk aan gezamenlijke doelstellingen, vormt ze nieuwe coalities en programma’s en worden initiatieven omarmd.

 

NLDeltafel

De NLDeltafel houdt regie op de uitvoer van het programma en bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van zes streeknetwerken, terreinbeheerders en provincies die zich verbonden hebben aan NLDelta en gecommitteerd aan de ambities en het programma.

Onafhankelijk voorzitter van de NLDeltafel is Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland en President van de Europarc federation.
De leden van de NLDeltafel worden ondersteund door regionale en ambtelijke vertegenwoordigers in hun netwerk en het NLDelta programmabureau.

 

Meedoen met NLDelta?

Heeft u projecten, programma’s of initiatieven die aansluiten bij de ambities van NLDelta? En wilt u weten hoe die kunnen bijdragen aan NLDelta?

Neem contact op met het programmateam
Stella van Uffelen – programmamanager 
Tel: 06 – 46101105
Mail: info@nldelta.nl